Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informuje że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, dalej MZD;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, funkcję pełni Maciej Golarz, kontakt poprzez e-mail iod2@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora,
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez MZD ustawowych zadań Prezydenta jako zarządcy dróg publicznych i realizowania statutowych zadań jednostki,
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz innych przepisów regulujących wykonywanie zadań jednostki;
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas określony na podstawie przepisów prawa-zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 7. Posiada Pan/Pani, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do:
  • Dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich poprawiania (sprostowania), na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO,
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania-na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO
  • Prawo do sprzeciwu, na zasadach art. 21 RODO, który można wnieść z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powołanego rozporządzenia,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,
 10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu, Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

Przetwarzanie danych osobowych z użyciem monitoringu wizyjnego dróg publicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych systemu monitoringu wizyjnego ITS w ramach obszaru dróg publicznych jest Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów – reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg;
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod2@erzeszow.pl lub przez adres administratora wskazany powyżej;
 3. Monitoring stosowany jest w celu zmniejszenia zatorów, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zwiększenia efektywności energetycznej transportu, osiągnięcia wyższych poziomów bezpieczeństwa i ochrony użytkowników ITS, w tym szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego – na podstawie art. 43a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych oraz w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – na podstawie art. 9a oraz 50 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące na podstawie umów serwisowych wsparcie techniczne systemu monitoringu wizyjnego oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych osobowych jest także Urząd Miasta Rzeszowa w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy MZD a Urzędem i udostepnieniem monitoringu wizyjnego do funkcjonującego w ramach Urzędu Miasta centrum monitoringu wizyjnego.
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez 14 dni z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo, na zasadach przewidzianych w RODO: żądania dostępu do danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu; Administrator w przypadku realizowania praw może w uzasadnionych przypadkach żądać dodatkowych informacji niezbędnych do identyfikacji osoby fizycznej oraz potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 12 ust. 6 RODO);
 7. Przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych;
 8. Zarejestrowane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Mapa obszarów objętych monitoringiem wizyjnym Inteligentnego Systemu Transportu (ITS) w Rzeszowie.

ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?