Procedura związana z umieszczeniem materiałów wyborczych w pasach drogowych.

6 marca 2024 Drukuj


Postępowanie w sprawie wydania decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej
w celu umieszczenia materiałów wyborczych:

 1. Uprawnionym do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na umieszczenie w pasach drogowych dróg publicznych materiałów wyborczych (plakatów, banerów) jest komitet wyborczy. Wniosek powinien być podpisany przez pełnomocnika finansowego.
 2. Stawka opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi publicznej, w celu umieszczenia materiałów wyborczych wynosi, bez względu na kategorię drogi: 5 zł, za 1 m2, za dzień.
 3. Wniosek należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym jego rozpatrzenie i wydanie zezwolenia przed terminem wskazanym we wniosku.
 4. Materiały wyborcze mogą zostać umieszczone w pasie drogowym dopiero po wydaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w formie decyzji administracyjnej. Samo złożenie wniosku nie uprawnia do zajęcia pasa drogowego.
 5. We wniosku należy określić termin zajęcia pasa drogowego, powierzchnię plakatów wyborczych i miejsce ich lokalizacji (wykaz lokalizacji).
 6. Zarządca drogi zobowiązany jest do zweryfikowania podanych we wniosku lokalizacji.
 7. Zgodę na umieszczenie materiałów wyborczych w pasie drogowym wydaje się wyłącznie na czas określony.
 8. Plakaty wyborcze muszą zostać umieszczone w pasie drogowym w sposób niestwarzający zagrożenia dla ruchu drogowego, nie mogą imitować znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nie mogą być umieszczane na konstrukcjach wsporczych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 9. Zarządca drogi rozpatruje wnioski o udzielenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego według kolejności ich wpływu. W przypadku gdy wniosek będzie niekompletny, organ wezwie do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 10. Zarządca drogi odmówi udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w lokalizacji objętej innym, uprzednio udzielonym zezwoleniem.
 11. Zarządca drogi wezwie komitet wyborczy do niezwłocznego usunięcia materiałów wyborczych gdy stwierdzi, że ich nośniki wykonane są w sposób nieestetyczny lub konstrukcja może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników drogi.
 12. Za umieszczenie reklam wyborczych bez wymaganego prawem zezwolenia będą naliczane kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotności opłat jak za zezwoleniem.
ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?