Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki

 • Jedną z największych inwestycji zakończonych końcem 2022 r. była „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki w Rzeszowie”.

  Inwestycja realizowana była na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

  Wykonawcą robót była Firma STRABAG Spółka z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

  Wartość inwestycji wyniosła: 53 784 227,50 zł, w tym dofinansowanie w kwocie  34 768 040 zł  w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, oraz dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1 519 911,00 zł.

  Łączna długość rozbudowanych ulic to – 2,3 km.

  Projekt rozbudowy przedmiotowego układu komunikacyjnego wynikał  z konieczności poprawy warunków technicznych i ruchowych w centrum miasta.

  Inwestycja realizowana była w terenie zwartej zabudowy i służy w głównej mierze do przeprowadzenia ruchu drogowego między ulicą Piłsudskiego, a ul. Maczka, a także do obsługi przyległej zabudowy usługowo – handlowej oraz mieszkalnej.

  Celami niniejszej inwestycji były:

  • rozwój infrastruktury drogowej w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla społeczności lokalnych  i przedsiębiorstw. 
  • realizacja potrzeb inwestorów w zakresie lepszej dostępności do infrastruktury drogowej,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych w tym osób niepełnosprawnych, poprzez uspokojenie ruchu, separowanie ruchu pieszego od pojazdów mechanicznych. 

  Realizacja niniejszego projektu przyczyniła się do zwiększenia spójności, funkcjonalności i efektywności sieci drogowej w Rzeszowie, a tym samym wpłynie to korzystnie na rozwój oraz konkurencyjność naszego regionu.

  Zakres rzeczowy inwestycji obejmował :

  1. Budowę 3-wlotowego ronda dwupasowego na skrzyżowaniu ulic Głowackiego, Fredry, Siemiradzkiego i nowoprojektowanej ulicy wraz z dodatkowym wylotem na południową jezdnię ul. Siemiradzkiego i wykonaniem ciągu pieszo- rowerowego wokół ronda;
  2. Rozbudowę ul. Głowackiego (budowa dwupasowego wlotu i dwupasowego wylotu z projektowanego ronda, wymiana nawierzchni, otwarcie zatoki autobusowej, wymiana nawierzchni na chodnikach i wyspie dzielącej);
  3. Rozbudowę ul. Fredry pomiędzy projektowanym rondem, a ul. Batorego (wykonanie dwupasowego wlotu i jednopasowego wylotu z projektowanego ronda wraz z wykonaniem obustronnego ciągu pieszo-rowerowego);
  4. Budowę nowego odcinka ulicy od projektowanego ronda do przejazdu pod przebudowywanym wiaduktem kolejowym, wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych, tj.:
  5. budowa wlotu ronda z obustronnym ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku do wlotu ul. Siemiradzkiego;
  6. przebudowa skrzyżowania ul. Fredry z północną jezdnią ul. Siemiradzkiego wraz z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym;
  7. rozbudowa istniejącej ul. Fredry na odcinku od ul. Siemiradzkiego do ul.  Śniadeckich; w tym budowa jednopasowego wlotu i jednopasowego wylotu z ronda, budowa prostopadłych miejsc postojowych, wykonanie obustronnych chodników;
  8. przebudowa skrzyżowania z ul. Śniadeckich wraz z obustronnymi chodnikami;
  9. budowa nowego połączenia między ul. Śniadeckich a ul. Orzeszkowej, wraz z budową      obustronnych  miejsc      postojowych oraz obustronnych chodników;
  10. rozbudowa skrzyżowania z ul. Orzeszkowej polegająca na budowie dodatkowego wlotu (KDZ.7 od strony południowo-zachodniej), rozbudowie wlotów północnego (istn. ul. Orzeszkowej) i wschodniego (istn. ul. Styki) oraz przebudowie wlotu południowo-wschodniego (istn. ul. Orzeszkowej);
  11. rozbudowa ul. Orzeszkowej na odcinku od KDZ.7 do ul. Batorego (poszerzenie jezdni, przebudowa chodnika po stronie zachodniej, budowa ciągu pieszo- rowerowego po stronie wschodniej);
  12. budowa skrzyżowania KDZ.7 z ul. Żółkiewskiego i istniejącą ul. Styki, wraz z wykonaniem wyspy kryjącej, chodników i ciągu-pieszo rowerowego;
  13. Rozbudowę skrzyżowania z ul. Styki (poszerzenie jezdni, budowa chodnika po stronie południowej) oraz przebudowę skrzyżowania ul. Styki z ul. Kopczyńskiego;
  14. Roboty budowlane na ul. Żółkiewskiego:
  15. rozbudowa ul. Żółkiewskiego na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Batorego;
  16. budowa nowego odcinka ul. Żółkiewskiego na odcinku od ul. Batorego do skrzyżowania z nowoprojektowaną ulicą (KDZ.7);
  17. poszerzenie/budowa jezdni o trzech pasach ruchu (dodatkowy pas środkowy);
  18. wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika po stronie wschodniej;
  19. budowa chodnika po stronie zachodniej;
  20. budowa obustronnych murów oporowych w związku z obniżeniem niwelety ulicy pod projektowanym wiaduktem;
  21. przebudowa zatoki autobusowej po stronie zachodniej i likwidacja zatoki po stronie wschodniej (przesunięcie za skrzyżowanie z ul. Kochanowskiego);
  22. Przebudowę ul. Batorego na odcinku od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do ul. Żółkiewskiego (wymiana nawierzchni, odtworzenie chodników, zamknięcie wlotu do ul. Żółkiewskiego wraz z wykonaniem placu do zawracania, powiązanie ul. Batorego z ul. Żółkiewskiego za pomocą schodów);
  23. Przebudowę skrzyżowania z ul. Kochanowskiego (zamknięcie wlotu na odcinek ul. Kochanowskiego po stronie wschodniej, przebudowa wlotu ul. Kochanowskiego po stronie zachodniej, budowa lewoskrętu z ul. Żółkiewskiego w ul, Kochanowskiego, wykonanie dodatkowego wlotu na drogę serwisową po stronie wschodniej, budowa przejścia dla pieszych z wyspą azylu kryjącą lewoskręt);
  24. Wykonanie drogi serwisowej po wschodniej stronie ul. Żółkiewskiego, obsługującej wschodni odcinek ul. Kochanowskiego oraz ulice: Chocimską, Klonowicza i Karpińskiego;
  25. Rozbudowę ul. Siemieńskiego na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Maczka, w tym:
  26. poszerzenie jezdni do trzech pasów mchu (dodatkowy pas środkowy);
  27. budowa ciągu pieszo-rowerowego po stronie wschodniej;
  28. rozbudowa chodnika po stronie zachodniej;
  29. wykonanie zatoki autobusowej po stronie wschodniej, za skrzyżowaniem z ul. Kochanowskiego;
  30. budowa zatoki autobusowej po stronie zachodniej przed obiektem na potoku Przyrwa;
  31. rozbudowa skrzyżowania z ul. Kosynierów (pas do lewoskrętu z ul. Żółkiewskiego, przejście dla pieszych z wyspą azylu kryjącą lewoskręt);
  32. Wzmocnienie istniejących nawierzchni;
  33. Przebudowę mostu na potoku Przyrwa w ciągu ul. Siemieńskiego;
  34. Budowę/przebudowę zjazdów zapewniających dostęp do terenów przyległych;
  35. Budowę/przebudowę odwodnienia drogi wraz z rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowo-roztopowych z korpusu drogi i terenu przyległego;
  36. Budowę przepompowni wód opadowo-roztopowych oraz gruntowych w rejonie obniżenia niwelety pod linią kolejową relacji Kraków – Medyka – Granica Państwa;
  37. Budowę/przebudowę oświetlenia;
  38. Przebudowę, budowę i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej;
  39. Budowę akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej na wlocie ul. Siemieńskiego do ul. Maczka; 
  40. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu;
  41. Budowę kanału technologicznego ;
  42. Wycinkę istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie oraz nowe nasadzenia;
  43. Wyburzenia budynków kolidujących z przedmiotową inwestycją,
  44. Rozbiórki elementów dróg i ulic, sieci uzbrojenia terenu, elementów małej architektury, ogrodzeń i innych elementów kolidujących z przedmiotową inwestycją.
 • Ulica BATOREGO Stefana

ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?