Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej

 • „Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – połączenie DK 97 z DK 94” nr umowy  POPW.02.02.00-18-0001/17.  Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa,  Działania 2.2: Infrastruktura drogowa

  Zakres robót:

  Przedsięwzięcie polegało na budowie połączenia drogowego (o długości 1,37 km) pomiędzy istniejącymi ulicami w Rzeszowie: ul. Lubelską, stanowiącą aktualny przebieg drogi wojewódzkiej nr 878 a będącą wyjazdem/wjazdem do miasta od strony Lublina, a ul. Warszawską, stanowiącą aktualny przebieg drogi powiatowej nr 1473R a będącą wyjazdem/wjazdem do miasta od strony Radomia.

  Realizacja przedsięwzięcia objęła następujące elementy:

  • Budowę dwujezdniowej drogi klasy G, częściowo prowadzoną jako dobudowę drugiej jezdni do istniejącej ulicy R. Krogulskiego,
  • Budowę lub przebudowę elementów zapewniających połączenie projektowanej drogi z innymi drogami:
   • Skrzyżowania na przecięciu ul. R. Krogulskiego z ul. A. Gromskiego,
   • Skrzyżowania na przecięciu projektowanej drogi z ul. bez nazwy w rejonie ul. Skrajnej,
   • Skrzyżowania (ronda) na przecięciu projektowanej drogi z ul. Borową,
   • Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na przecięciu projektowanej drogi z ul. Warszawską,
  • Przebudowę ulicy Warszawskiej na odcinku wymagającym budowy skrzyżowania,
  • Budowę dodatkowych jezdni DJL1, DJL2, DJL3, DJL4, DJP1, zapewniających dostępność komunikacyjną terenów przyległych do drogi,
  • Budowę chodników i ścieżek rowerowych,
  • Budowę 3 zatok autobusowych i przebudowę 1 zatoki autobusowej,
  • Budowę lub przebudowę zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze,
  • Budowę układu odwodnienia drogi odpowiadającego uwarunkowaniom terenowym, z użyciem kanalizacji deszczowej,
  • Budowę i przebudowę oświetlenia drogi,
  • Budowę urządzeń sterowania i zarządzania ruchem drogowym,
  • Budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,
  • Wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  https://bip.erzeszow.pl/pl/332-wspolne-projekty-gminnych-jednostek-budzetowych-dofinansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/4209-program-operacyjny-polska-wschodnia-2014-2020/4565-budowa-dw-w-rzeszowie-na-odcinku-od-ul-lubelskiej-do-ul-warszawskiej-polaczenie-dk-97-z-dk-94.html

 • Ulica KROGULSKIEGO Romana

ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?