Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta

 • „Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta” nr umowy  POPW.02.02.00-18-0006/16-00.  Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa,  Działania 2.2: Infrastruktura drogowa

  Zakres robót:

  Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie istniejącego odcinka ul. Podkarpackiej (o długości ok. 1,9 km wraz z odcinkiem dowiązania na długości ok. 140 m oraz skrzyżowaniami) w ciągu drogi krajowej nr 19, która stanowi trasę wylotową z Rzeszowa w kierunku południowym.

  Realizacja przedsięwzięcia objęła następujące elementy:

  • Rozbudowę ul. Podkarpackiej na odcinku od południowego wlotu ronda turbinowego, kończącego przedsięwzięcie polegające na budowie węzła na przecięciu ul. 9 Dywizji Piechoty z ul. Podkarpacką do granicy Rzeszowa. Przybliżona długość odcinka wynosi ok. 1,9 km,

  W tym :

  • Poszerzenie jezdni z 2 do 4 pasów ruchu na odcinku o długości 140 m od południowego wlotu ronda turbinowego,
  • Rozbudowę ul. Podkarpackiej od km 0+140,27 do granicy miasta Rzeszowa o długości ok. 1,76 km.
  • Rozbudowę jednopoziomowych skrzyżowań z włączanymi drogami:
   • Skrzyżowanie na przecięciu ul. Podkarpackiej z ul. Beskidzką i ul. Jarową,
   • Skrzyżowanie na przecięciu ul. Podkarpackiej z ul. Zwięczycką,
  • Budowę nowego obiektu inżynierskiego P1 na cieku Paryja, po wcześniejszej rozbiórce starego,
  • Budowę lub przebudowę zjazdów z drogi,
  • Budowę chodników,
  • Budowę ścieżek rowerowych,
  • Budowę 6 szt. zatok autobusowych,
  • Rozbiórkę kolidujących budynków,
  • Budowę układu odwodnienia drogi odpowiadającego uwarunkowaniom terenowym, z użyciem kanalizacji deszczowej,
  • Budowę i przebudowę oświetlenia drogi,
  • Budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,
  • Budowę kanału technologicznego
  • Wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  https://bip.erzeszow.pl/pl/332-wspolne-projekty-gminnych-jednostek-budzetowych-dofinansowane-ze-zrodel-zewnetrznych/4209-program-operacyjny-polska-wschodnia-2014-2020/4564-rozbudowa-dk-19-w-rzeszowie-na-odcinku-od-skrzyzowania-ul-podkarpackiej-z-ul-9-dywizji-piechoty-do-granicy-miasta.html

 • Ulica PODKARPACKA

ue-signs • Utrudnienia drogowe
 • Planowanie trasy
 • Zgłoszenia mieszkańców
 • System parkingowy
?

Legenda

 • Zgłoszenia mieszkańców
 • Wyznacz trasę
 • Atrakcje turystyczne
ue-signs

Ankieta

Podziel się z nami swoimi wrażeniami na temat nowej strony!?